แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567