คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ ๑๕๕0/๒๕๖๔
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2564 ( covid -19) (ฉบับที่27)