วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2565 งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร การผลิตและการใช้สารชีวอินทรีย์ เพื่อลดต้นทุนในการบริหารศัตรูข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ โบสถ์บ้านแม่กิ๊ หมู่ 1 ตำบลแม่กิ๊