วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนทีม SRRT เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุนยวม ทบทวนการระบาดของโรค การควบคุมโรค เทคนิคการผสมสารเคมีสำหรับพ่นหมอกควัน เพื่อรองรับการระบาดโรคไข้เลือดออก โดยมี นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม เป็นประธานพิธีเปิดและให้นโยบายการควบคุมโรครวมถึงสถานการณ์โรคที่กำลังระบาดในขณะนี้