องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ได้ดำเนินโครงการปลูกจิตสำนึกและการจัดการไฟป่า เพื่อสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในกิจกรรมการจัดเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็นเพื่อทราบถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขทรัพยากรธรรมชาติ(ระดับหมู่บ้าน)จำนวน 5 หมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2565 โดยได้รับการสนับสนุนจาก กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม