องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ จัดการประชุมมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
จากการปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

ในวันพุธที่ 11  มกราคม พ.ศ. 2566  เวลา 09.30 น.  โดย นายรุ่งธิพงษ์ สุวรรณชวนชื่น  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ได้มีการประชุมมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้แก่ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 – 5 พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ทุกคน ในสังกัด เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมให้บุคลากรในสังกัด ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัล และประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊