วันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมผึ้งหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊