พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้อถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่3) พ.ศ.2561

พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ระเบียบค่าใช้จ่ายในการจัดงาน อปท.

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน