สร้างสุขแม่กิ๊ ด้วยวิถีความพอเพียง

รายการคนค้นคน

บ้านแม่กิ๊

แม่กิ๊..พลังใจป้องภัยผืนป่า

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ จากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊

กิจกรรม “MOI Waste Bank Week” มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ และกิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารขัดแยกขยะตำบลแม่กิ๊

กิจกรรม “MOI Waste Bank Week” มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ และกิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารขัดแยกขยะตำบลแม่กิ๊โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในการส่งเสริมให้ อปท.มีระบบจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ อปท.นำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ภายใต้หลักการ 3R คือ […]

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567

วันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมผึ้งหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊

กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางมายังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการระยะที่ 1 ของโครงการปลูกจิตสำนักและการจัดการไฟป่า เพื่อสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางมายังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการระยะที่ 1 ของโครงการปลูกจิตสำนักและการจัดการไฟป่า เพื่อสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมถึงร่วมแลกเปลี่ยนสะท้อนมุมมอง และข้อคิดเห็นของชุมชน ผู้นำชุมชน ต่อผลลัพธ์ที่ชุมชนได้รับจากโครงการแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการร่วมกับพื้นที่ พร้อมทั้งเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ฯ พื้นที่บวชป่าบ้านพะโทวิถีชีวิตและความเชื่อของชุมชน […]

อบต.แม่กิ๊ ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการขยะเปียก ลดโลกร้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ได้ลงพื้นที่ติดตาม และสำรวจการดำเนินโครงการขยะเปียก ลดโลกร้อน ในพื้นที่ตำบลแม่กิ๊ หมู่ที่ 1 – 5 โดยในการดำเนนโครงการดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

ฝ่ายบริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม
นายรุ่งธิพงษ์ สุวรรณชวนชื่น

นายรุ่งธิพงษ์ สุวรรณชวนชื่น

นายก อบต.
นายบุญมี ใจสนอง

นายบุญมี ใจสนอง

รองนายก อบต.
นายสนั่น สันติมโนกุล

นายสนั่น สันติมโนกุล

รองนายก อบต.
นางสาวณัฐปภัสร์ ปังประเสริฐ

นางสาวณัฐปภัสร์ ปังประเสริฐ

ปลัด อบต.
นายธนวรรธน์ ใจจา

นายธนวรรธน์ ใจจา

รองปลัด อบต.
1629

จำนวนประชากร

598

จำนวนครัวเรือน

9

ศาสนสถาน

151

ขนาดพื้นที่ตารางกิโลเมตร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง