สร้างสุขแม่กิ๊ ด้วยวิถีความพอเพียง

รายการคนค้นคน

บ้านแม่กิ๊

แม่กิ๊..พลังใจป้องภัยผืนป่า

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารกิจกรรม/โครงการ จากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊

กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ได้จัดกิจกรรมอาสาสมัครท้องท้องถิ่นถิ่นรักษ์โลก(อถล.) เพื่อเป็นการส่งเสริม เกี่ยวกับการรักษาทรัพยากรกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมปลูกผักสวนครัว เพื่อเพิ่มฟื้นที่สีเขียวและยังสร้างความมั่นคงทางอาหาร บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปียงหลวง ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ได้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ได้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพื้นที่ ทั้ง 5 หมู่บ้านตำบลแม่กิ๊ ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการพ่นหมอกควันกำจัดพาหะนำโรค ประจำปี 2567

งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการพ่นหมอกควันกำจัดพาหะนำโรค ประจำปี 2567 ในพื้นที่ทั้ง 5 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลแม่กิ๊ ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน พ.ศ.2567

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ได้ดำเนินการจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ในวันจันทร์ ที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมผึ้งหลวง […]

กิจกรรม “MOI Waste Bank Week” มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ และกิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารขัดแยกขยะตำบลแม่กิ๊

กิจกรรม “MOI Waste Bank Week” มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ และกิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารขัดแยกขยะตำบลแม่กิ๊โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในการส่งเสริมให้ อปท.มีระบบจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ อปท.นำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ภายใต้หลักการ 3R คือ […]

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567

วันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมผึ้งหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊

ฝ่ายบริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม
นายรุ่งธิพงษ์ สุวรรณชวนชื่น

นายรุ่งธิพงษ์ สุวรรณชวนชื่น

นายก อบต.
นายบุญมี ใจสนอง

นายบุญมี ใจสนอง

รองนายก อบต.
นายสนั่น สันติมโนกุล

นายสนั่น สันติมโนกุล

รองนายก อบต.
นางสาวณัฐปภัสร์ ปังประเสริฐ

นางสาวณัฐปภัสร์ ปังประเสริฐ

ปลัด อบต.
นายธนวรรธน์ ใจจา

นายธนวรรธน์ ใจจา

รองปลัด อบต.
1629

จำนวนประชากร

598

จำนวนครัวเรือน

9

ศาสนสถาน

151

ขนาดพื้นที่ตารางกิโลเมตร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง