โครงการสนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 16 – 17 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิี ดำเนินการจัดทำโครงการสนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ และแนวทางการแก้ไขปัญหาจากประชาชน รวบรวมข้อมูล ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชนเป็นบทสรุป แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และนำปัญหา ข้อมูล  มาวิเคราะห์ และบูรณาการ กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านไปสู่การเชื่อมโยงปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาสู่การบริหารจัดการที่ดี เป็นเวทีในการพบปะกันระหว่างประชาชนกับผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานส่วนตำบลแม่กิ๊ และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทบทวนและจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน เป็นการจัดทำ ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนา และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ นำไปสู่กระบวนการการจัดทำงบประมาณเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบล โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน