คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2562

คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชน อบต.แม่กิ๊