การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีน้ำมัน

การแจ้งขุดดิน

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามารตรา 21

การแจ้งถมดิน

การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

การรับชำระภาษีป้าย

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)