ข้อมูลทางกายภาพ

ตำบลแม่กิ๊ มีที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอขุนยวม มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
 
-    ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลแม่เงาอำเภอขุนยวม
-    ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ประเทศสหภาพพม่า
-    ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเมืองปอนอำเภอขุนยวม
-    ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลแม่ลาหลวงอำเภอแม่ลาน้อย

พื้นที่ทั้งหมด 94,375 ไร่ หรือ 151 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ทางการเกษตร 4,726 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตป่าสงวนที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรป่าไม้ เนื่องจากความเข้มแข็งของประชาชนภายใต้การนำของชมรมอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติตำบลแม่กิ๊ ที่เป็นแกนนำในการอนุรักษ์และพิทักษ์ผืนป่า

 

ประชากร

แยกตามหมู่บ้าน ตามตารางดังนี้
 
หมู่ที่/บ้าน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน
1 บ้านแม่กิ๊ 224 185 409 105
2 บ้านห้วยส้าน 118 107 225 75
3 บ้านพะโท 122 112 234 68
4 บ้านห้วยโปงเลา 148 160 308 85
5 บ้านเปียงหลวง 139 132 271 75
รวม 751 696 1,447 408
  ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2554 ฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ว่าการอำเภอขุนยวม
  แยกตามช่วงอายุระหว่าง 10 ปี ตามตารางดังนี้
 
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
แรกเกิด-1 ปี 24 15 39
2-10 ปี 96 105 201
11-20 ปี 149 116 265
21-30 ปี 160 144 304
31-40 ปี 111 101 212
41-50 ปี 86 84 170
51-60 ปี 48 50 98
61-70 ปี 34 29 63
71-80 ปี 14 15 29
81-90 ปี 5 7 12
91 ปีขึ้นไป 3 1 4
รวม 730 667 1,397
  แยกตามช่วงอายุแต่ละปี ตามตารางดังนี้
 
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
น้อยกว่า 1 ปี 12 9 21
1 ปี 12 6 18
2 ปี 12 7 19
3 ปี 15 17 32
4 ปี 12 17 29
5 ปี 6 14 20
6 ปี 10 10 20
7 ปี 11 9 20
8 ปี 12 8 20
9 ปี 5 7 12
10 ปี 13 16 29
11 ปี 14 10 24
12 ปี 15 13 28
13 ปี 10 12 22
14 ปี 19 15 34
15 ปี 14 10 24
16 ปี 17 14 31
17 ปี 11 13 24
18 ปี 19 10 29
19 ปี 17 13 30
20 ปี 13 6 19
21 ปี 11 12 23
22 ปี 17 14 31
23 ปี 10 20 30
24 ปี 13 13 26
25 ปี 17 15 32
26 ปี 21 9 30
27 ปี 21 15 36
28 ปี 14 18 32
29 ปี 22 16 38
30 ปี 14 12 26
31 ปี 14 18 32
32 ปี 12 14 26
33 ปี 12 9 21
34 ปี 9 11 20
35 ปี 9 10 19
36 ปี 14 9 23
37 ปี 11 12 23
38 ปี 11 7 18
39 ปี 11 3 14
40 ปี 8 8 16
41 ปี 9 10 19
42 ปี 8 10 18
43 ปี 17 10 27
44 ปี 9 11 20
45 ปี 8 16 24
46 ปี 6 8 14
47 ปี 8 9 17
48 ปี 5 3 8
49 ปี 9 4 13
50 ปี 7 3 10
51 ปี 6 5 11
52 ปี 9 6 15
53 ปี 0 4 4
54 ปี 10 10 20
55 ปี 4 2 6
56 ปี 6 7 13
57 ปี 5 3 8
58 ปี 5 6 11
59 ปี 1 4 5
60 ปี 2 3 5
61 ปี 5 5 10
62 ปี 4 3 7
63 ปี 7 4 11
64 ปี 3 3 6
65 ปี 6 5 11
66 ปี 4 0 4
67 ปี 1 2 3
68 ปี 1 2 3
69 ปี 1 3 4
70 ปี 2 2 4
71 ปี 3 0 3
72 ปี 4 3 7
73 ปี 1 0 1
74 ปี 1 3 4
75 ปี 1 1 2
76 ปี 0 1 1
77 ปี 0 2 2
78 ปี 1 1 2
79 ปี 1 2 3
80 ปี 2 2 4
81 ปี 0 0 0
82 ปี 1 2 3
83 ปี 0 2 2
84 ปี 0 1 1
85 ปี 1 2 3
86 ปี 0 0 0
87 ปี 3 0 3
88 ปี 0 0 0
89 ปี 0 0 0
90 ปี 0 0 0
91 ปี 0 0 0
92 ปี 3 1 4
93 ปี 0 0 0
94 ปี 0 0 0
95 ปี 0 0 0
96 ปี 0 0 0
97 ปี 0 0 0
98 ปี 0 0 0
99 ปี 0 0 0
100 ปีขึ้นไป 0 0 0
รวม 730 667 1,397
  ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ว่าการอำเภอขุนยวม
4. ด้านการปกครอง ตำบลแม่กิ๊แบ่งการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน ดังนี้
 
หมู่ บ้าน หย่อมบ้าน ผู้นำหมู่บ้าน ตำแหน่ง
1 แม่กิ๊ ห้วยคลองเซ นายวีรชัย กอดวิเชียร กำนันตำบลแม่กิ๊
2 ห้วยส้าน ร่มเย็น นายสมทรง บุญระชัยสวรรค์ ผู้ใหญ่บ้าน
3 พะโท พะแข่ นายชวน ชวนชื่นชม ผู้ใหญ่บ้าน
4 ห้วยโปงเลา แม่ข่อ นายประสงค์ กรองให้ดี ผู้ใหญ่บ้าน
5 เปียงหลวง - นายสุริยันต์ รักสุภาพ ผู้ใหญ่บ้าน