aboutus

เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท องค์การบริหารส่วนตำบล มีเขตพื้นที่รับผิดชอบอยู่ที่ ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขตพื้นที่รับผิดชอบมีจำนวน ๕ หมู่บ้าน และ ๔ หย่อมบ้าน ตั้งอยู่เลขที่ ๘๙ หมู่ที่ ๕ บ้านเปียงหลวง ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๑๔๐ โทรศัพท์ ๐๕๓-๖๑๕๙๖๒ โทรสาร ๐๕๓-๖๑๕๙๖๓ www.maeki-khunyuam.com