กิจกรรม “MOI Waste Bank Week” มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ และกิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารขัดแยกขยะตำบลแม่กิ๊

กิจกรรม “MOI Waste Bank Week” มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ และกิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารขัดแยกขยะตำบลแม่กิ๊โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในการส่งเสริมให้ อปท.มีระบบจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ อปท.นำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ภายใต้หลักการ 3R คือ […]

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567

วันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมผึ้งหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊

กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางมายังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการระยะที่ 1 ของโครงการปลูกจิตสำนักและการจัดการไฟป่า เพื่อสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางมายังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการระยะที่ 1 ของโครงการปลูกจิตสำนักและการจัดการไฟป่า เพื่อสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมถึงร่วมแลกเปลี่ยนสะท้อนมุมมอง และข้อคิดเห็นของชุมชน ผู้นำชุมชน ต่อผลลัพธ์ที่ชุมชนได้รับจากโครงการแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการร่วมกับพื้นที่ พร้อมทั้งเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ฯ พื้นที่บวชป่าบ้านพะโทวิถีชีวิตและความเชื่อของชุมชน […]

อบต.แม่กิ๊ ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการขยะเปียก ลดโลกร้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ได้ลงพื้นที่ติดตาม และสำรวจการดำเนินโครงการขยะเปียก ลดโลกร้อน ในพื้นที่ตำบลแม่กิ๊ หมู่ที่ 1 – 5 โดยในการดำเนนโครงการดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

กิจกรรมบวชป่าในพื้นที่ทั้ง 5 หมู่บ้านตำบลแม่กิ๊ ตามโครงการส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกและการจัดการไฟป่า

ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม ถึง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบวชป่าในพื้นที่ทั้ง 5 หมู่บ้านตำบลแม่กิ๊ ตามโครงการส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกและการจัดการไฟป่า เพื่อสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ ตำบลแม่กิ๊ โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง