ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ เรื่อง ประกาศคะแนนสอบผู้เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น