โครงการวันอาหารโลก ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ดำเนินการจัดโครงการวันอาหารโลก ประจำปี พ.ศ.2563 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านเปียงหลวง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเขตวัดต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วม จำนวน 9 เขตวัด วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการรักษ์และปกป้องสิ่งสร้างของพระเจ้า ส่งเสริมการผลิตพืชที่หลากหลายและการบริโภคอาหารจากการผลิตที่ปลอดภัย เกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อง ความมั่นคงยั่งยืนด้านอาหารให้กับชุมชน อีกทั้งยังเป็นการสืบทอดและเก็บรักษาองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังสืบไป