การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2563 นายอุดม ก่อนแสงวิจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมผึ้งหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนดำเนินงานดังกล่าว และจะประกาศใช้แผนดำเนินงานดังกล่าว ตามระเบียบต่อไป