วันที่อังคารที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ได้ดำเนินการจัดการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมผึ้งหลวงองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊