วันที่ 5 มกราคม 2563 เวลา 17.00 น. นายประสงค์ โชคอรุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กกิ๊ ได้รับมอบหมายจากนายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ดำเนินการการมอบเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิกกองทุนขยะกองทุนขยะตำบลแม่กิ๊