ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ เรื่อง การขายโดยวิธีทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 10 รายการ