องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ โดยนายอุดม ก่อนแสงวิจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ นำคณะพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าสนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน เมื่อวาน วันที่ 17 มกราคม 2564 ณ บ้านพะโท หมู่ที่ 3 และห้วยส้าน หมู่ที่ 2 เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ซึ่งจะนำมาสู่จากจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องใช้เวทีประชาคม ในการรวบรวมโครงการที่เป็นปัญหาความเดือดร้อน ตามความต้องการของประชาชน ภายใต้ประเด็นปัญหา วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์และข้อจำกัดของหมู่บ้าน/ชุมชน