องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ดำเนินโครงการพ่นหมอกควันกำจัดพาหะนำโรค ประจำปี 2564 ในพื้นที่ 5 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลแม่กิ๊ ระหว่างวันที่ 20-28 พฤษภาคม 2564