วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. นายวรพงษ์ บุญเคลือบ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดทำสัญญาและมอบอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ดำเนินโครงการเสริมสร้างความอบอุ่นและความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัวตำบลแม่กิ๊ เป็นเงิน 87,880 บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)