เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ได้ขายขยะที่ได้รับบริจาคจากชาวบ้านเพื่อมาสมทบเงินทุนสวัสดิการกองทุนขยะ