มื่อวันที่26 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ร่วมกับโรงเรียนบ้านห้วยส้าน จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 วันยาเสพติดโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนและเยาวชนในการป้องการและการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมี นายประสงค์ โชคอรุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊เป็นประธาน ในการเปิดพิธีดังกล่าว