มื่อวันที่4 กรกฏาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยโปงเลา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ จัดโครงการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครองและครู ได้มีความรู้และช่วยกันแก้ไขปัญหาเด็กที่มีน้ำหนักเกินหรืออ้วน น้ำหนักน้อยหรือผอม โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กิ๊