เมื่อวันที่ 10-11 กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ได้จัดโครงการเสริมสร้างความอบอุ่นและความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัว ตำบลแม่กิ๊ รุ่นที่1 ระหว่างวันที่3-4 รุ่นที่2 ระหว่างวันที่10-1