เมื่อวันที่22กรกฏาคม2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊มีการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA