ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔