ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปียงหลวงได้จัดโครงการการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน เพื่อให้ครู ผู้ปกครอง ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กมากขึ้น โดยวิทยาการจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กิ๊