เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 มีการประชุมนำร่องการแก้ไขปัญหาบุกระดับตำบล ณห้องประชุมผึ้งหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ โดยมี นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธาน