วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อ ประจำปี 2564