ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ เรื่อง จักตั้งศูนย์พักคอย (Community lsolation) จำนวน 1 แห่ง โดยแบ่งออกเป็น 4 จุด ดังต่อไปนี้
จุดที่1 อาคารผู้สูงอายุและผู้พิการ
จุดที่2 อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปียงหลวง (หลังเก่า)
จุดที่3 อาคารชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมตำบลแม่กิี
จุดที่4 บ้านพักรับรองผู้นำสาสนา (บ้านพักรับรองซิสเติอร์)
ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564