ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปียงหลวง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยโปงเลา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ เข้ารับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบที่4 ระยะที่ 2 การประเมินจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ( Site Visit) ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี อาจารย์อรจันทร์ ทองเจิม และอาจารย์อภิรติ ธิติศาสตนันท์ เป็นผู้ประเมินในครั้งนี้ ขอขอบคุณ ท่านนายกอบต.แม่กิ๊ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ที่เข้าร่วมรับฟังการประเมินในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาระดับคุณภาพของสถานศึกษาทั้งสองแห่งให้ดียิ่งขึ้น