การเลือกตั้งสมาชิกสภา/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ จำนวน 1,151 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 854 คน คิดเป็นร้อยละ 74.2 บัตรดี จำนวน 829 คน บัตรเสีย จำนวน 18 คน และบัตรไม่เลือกผู้สมัครจำนวน 7 คน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1,151 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 854 คน คิดเป็นร้อยละ 74.2 บัตรดี จำนวน 799 คน บัตรเสีย จำนวน 38 คน และบัตรไม่เลือกผู้สมัครจำนวน 17 คน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ขอขอบคุณผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งที่ออกมาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 และขอขอบคุณคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนการเลือกตั้งครั้งนี้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย