ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2565 ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ***เอกสารแนบท้ายสามารถเข้ามาดูได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊***