ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566