วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 ประจำปี พ.ศ.2565 ห้องประชุมผึ้งหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊