วันพุธ ที่ 18 เดือนพฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพตำบลแม่กิ๊(การทอผ้าลายขอ) โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนและองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ โดยได้รับเกียรติจากท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านเปียงหลวง หมู่ 5 ตำบลแม่กิ๊