วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565 งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ได้ดำเนินการพ่นหมอกควัน ตามโครงการพ่นหมอกควันกำจัดพาหะนำโรค พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนบ้านแม่กิ๊,โรงเรียนบ้านห้วยส้าน,ศกร.ตชด.บ้านห้วยโปงเลา,ศพด.บ้านเปียงหลวง และศพด.บ้านห้วยโปงเลา