ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนได้ดำเนินการประชุมศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ 3/2565 วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมผึ้งหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ เพื่อพิจารณาการให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย