วันที่ 20 -24 มิถุนายน พ.ศ.2565 งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพื้นที่ทั้ง 5 หมู่บ้านของตำบลแม่กิ๊