เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปียงหลวง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย เพื่อให้ผู้ปกครอง คณะครู ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก และความรู้เกี่ยวกับด้านโภชนาการมากขึ้น โดยวิทยากร จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กิ๊