วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ได้ดำเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธูกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 (กิจกรรมอบรมและทัศนศึกษาดูงาน) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน