องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ดำเนินการจัดโครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลแม่กิ๊ ประจำปี พ.ศ.2565 (ภายใต้กิจกรรมให้ความรู้ ประสัมพันธ์ และรณรงค์การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี)ทั้ง 5 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลแม่กิ๊