วัน พุธ ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ดำเนินการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊