วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ นายก รองนายก พนักงาน รวมทั้งผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลแม่กิ๊ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการนำเกณฑ์ชี้วัดไปใช้ในการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม ในเมืองสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊