วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ได้ดำเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันและให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อ ประจำปี พ.ศ.2565 “ภายใต้กิจกรรมให้ความรู้โรคไข้เลือดออกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคีเครือข่าย”