16 สิงหาคม 2565 อบต.แม่กิ๊ ได้ดำเนินการจัดโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ อบต.แม่กิ๊ ขึ้น เพื่อสร้างเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ทุรกันดาร รวมทั้งทบทวนความรู้ให้แก่ อสม. ,อปพร. และเจ้าหน้าที่ฯ โดยวิทยากรจาก ร.พ.ขุนยวม และ ร.พ.ส.ต.บ้านแม่กิ๊